Heel veel succes voor alle examenkandidaten! (Goed lezen is het halve werk)

 • header
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header

Algemene voorwaarden

De leerling
De individuele leerling en het optimaliseren van zijn/haar persoonlijke leerstrategie staan bij ons centraal. Studiehuis Achterhoek (StA) heeft als doel de leerling te laten ervaren hoe hij/zij op de meest effectieve manier leert én hoe hij/zij (weer) vat krijgt op eigen leerproces. Dit werkt voor elke leerling anders. Samenwerking met en input van ouders is hierbij van groot belang. Contact over en weer gaat hoofdzakelijk via de mail.

Aanmelding
Na aanmelding en het intakegesprek schrijft StA de leerling gedurende de eerste 2 maanden voor minimaal 3 dagdelen huiswerkbegeleiding in. De leerling komt op vaste dagdelen.

Absentie
Als de leerling niet op het afgesproken dagdeel kan komen, vervalt dit dagdeel. Een definitieve wijziging van dagdeel kan alleen in overleg. Bij absentie die vooraf niet gemeld is, neemt StA  contact op met de ouders/verzorgers.

Studiehuis Achterhoek
StA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de leerling leidt voor, tijdens of na zijn of haar verblijf op StA.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie voor studieresultaten. Ook is StA niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. StA verplicht zich tot het geven van hoogwaardige begeleiding en persoonlijke aandacht binnen het afgenomen dienstenpakket.

Al het materiaal dat StA verstrekt, blijft intellectueel eigendom van StA. Vermenigvuldigen en verspreiden ervan is alleen mogelijk als StA hiervoor toestemming heeft verleend.

StA is gerechtigd de tarieven te wijzigen en stelt de contractant hiervan minimaal een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte.

Gedragscode
De leerling moet zich aan de gedragscode van StA te houden:

 1. We verwachten dat de leerling zich gedraagt.
 2. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen.
 3. We respecteren dat mensen verschillend zijn.
 4. We houden ons aan gemaakte afspraken.

Bij overtreding kan hij/zij definitief verwijderd worden.

Ouders
De ouders verplichten zich om bij verhindering van de leerling hem/haar af te melden. Aangezien StA persoonlijke aandacht en begeleiding belangrijk vinden, is zowel e-mail als telefonisch contact gratis. Dit geldt ook voor een evaluatie van 15 minuten per schooljaar, op initiatief van ouders. Het is altijd mogelijk een extra persoonlijk gesprek aan te vragen, dat brengt StA wel in rekening.

Facturering
De ouders/verzorgers ontvangen een factuur voorafgaand aan de volgende maand. Er geldt een betalingstermijn van 10 dagen. Is de betaling halverwege de periode niet is ontvangen, dan houdt StA zich het recht voor de leerling te weigeren.

Vakantie
Een volle vakantieweek wordt niet berekend.

Onderbreking van de cursus
Is de leerling voor een langere periode aaneengesloten ziek, dan kan in overleg met StA een passende oplossing worden gevonden.

Voortgang
Blijkt na een tijd dat de vorderingen aan de wensen voldoen? In overleg met StA kan gekozen worden voor:

 • Doorgaan op dezelfde basis.
 • Vermindering van het aantal dagen.
 • Beëindiging van het contract.

Wijzigingen in de loop van het begeleidingsjaar
Ook in de loop van het jaar kunnen wijzigingen in het aantal dagen en/of de intensiteit van de begeleiding plaatsvinden. In verband met de planning kunnen het aantal dagdelen alleen wijzigen voorafgaand aan de eerstvolgende betaalperiode.

Voortijdige beëindiging contract
Als in overleg met Studiehuis Achterhoek besloten wordt het contract voortijdig te beëindigen, kunt u dit schriftelijk (of per e-mail) bevestigen. Na ontvangst van de mail geldt een opzegtermijn van 4 weken.

Einde schooljaar
De huiswerkbegeleiding stopt een week voor de start van de zomervakantie. Zonder schriftelijke afmelding start de leerling de tweede schoolweek ook weer met huiswerkbegeleiding.

Vertrouwelijk
Alle gegevens van zowel leerlingen als ouders worden vertrouwelijk behandeld, en zijn niet inzichtelijk voor derden.

Nieuws

Een ADHD’er zag als eerste de tijger in het gras

“Nu vinden we een ADHD’er een patiënt. Ooit zag hij als eerste de tijger in het gras.” Onlangs las ik een artikel in de Volkskrant over ADHD’ers. Een aantal uitspraken die de geïnterviewden deden, bleven bij mij hangen en ik deel de essentie graag. In het stuk waren Ton Baggerman […]

Lees verder